Aplikacja Kwarantanna domowaZgodnie z art. 7e ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), osoby które muszą odbyć kwarantannę domową obowiązane są do korzystania z aplikacji mobilnej "Kwarantanna domowa", udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Z obowiązku korzystania z aplikacji „Kwarantanna domowa” zwolnione są osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące), a także osoby, które złożyły właściwym służbom (Policji lub państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca odbywania kwarantanny) oświadczenie, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Prosimy o zapoznanie się z ulotką informacyjną oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi korzystania z mobilnej aplikacji - na stronie Ministerstwa:
Ulotka informacyjna

Mobilna aplikacja "Kwarantanna domowa"