Wójt Gminy Kocierzew Południowy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na www.kocierzew.pl w dniu 13 kwietnia 2023 r. na okres 21 dni został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kocierzew Południowy, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego: Jeziorko, dz. nr 404/7.

ZARZĄDZENIE

Urząd Marszałkowski wraz ze Starostwem Powiatowym w Łowiczu organizuje Mobilny Punkt Informacyjny na temat Funduszy Europejskich i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w związku z powyższym zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Spotkanie odbędzie się 19.04.2023 r. w godzinach 10:00-15:00 w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

Wójt Gminy Kocierzew Południowy
ogłasza nabór na stanowisko – referent (umowa na zastępstwo)

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Kocierzew Południowy, Kocierzew Południowy 83, 99 – 414 Kocierzew.
 2. Określenie stanowiska: referent  do spraw rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska– 1 etat.
 3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
  • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
  • wykształcenie  wyższe, preferowane ochrona środowiska i pokrewne,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta.
 4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
  • znajomość przepisów prawa dotyczących ustaw: o ochronie przyrody, o odpadach,  o ochronie gruntów leśnych i rolnych, o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego,
  • pożądane cechy osobowości: umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, komunikatywność, skrupulatność, systematyczność  oraz wysoka kultura osobista,
  • doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego będzie dodatkowym atutem.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informujące o aktualnych zasadach programu „Czyste Powietrze” (obowiązujących od 3 stycznia 2023 r.), które odbędzie się 13 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym.  

Poniżej przedstawiamy informację o dwóch konkursach dla dzieci organizowanych przez KRUS.

ARiMR przedłuża nabór wniosków na nawadnianie i fotowoltaikę do 15.03.2023 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/arimr/wnioski-na-nawadnianie-i-fotowoltaike--nabor-przedluzony-do-15-marca