Aktywne sołectwo-wspieranie rozwoju sołectwa Różyce

 

Gmina Kocierzew Południowy z dniem 01.08.2017r. przystąpiła do realizacji projektu lokalnego pod nazwą:

„Aktywne sołectwo-wspieranie rozwoju sołectwa Różyce”.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Wartość ogólna zadania 7 710,00 zł. Projekt dofinansowano w formie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Różyce projektu lokalnego pod nazwą: „Aktywne sołectwo- wspieranie rozwoju sołectwa Różyce”. Wartość udzielonej dotacji stanowi 64,85% całkowitych kosztów projektu. Wkład własny na realizację projektu w wysokości 2 710,00 zł został zabezpieczony w budżecie na rok 2017 z chwilą przyznania pomocy finansowej.

 

Celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców i wzmocnienie w nich tożsamości lokalnej poprzez doposażenie budynku OSP w Różycach, świetlicy oraz organizację 100-lecia OSP  i aktywne kultywowanie tradycji lokalnych.

 

Zgodnie z założeniami, planowany jest szereg działań, które doprowadzą do rozwoju bazy kulturalnej w sołectwie:

  • zakup mebli do budynku OSP w Różycach (60 krzeseł i 10 stołów),
  • zakup sprzętów gastronomicznych takich jak:
    • taboret gazowy w ilości 2 szt.,
    • 6 garnków emaliowanych o pojemności 20l,
    • zakup 5 garnków emaliowanych o pojemności 50l,
  • zakup sprzętów do świetlicy (metalowa szafa w której młodzież będzie mogła przechowywać swoje drobne sprzęty),
  • organizacja uroczystości 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Różycach. Spotkanie to będzie oparte na kultywowaniu lokalnych tradycji, integracji i promocji regionu.

 

Poniesione na ten cel koszty, będą współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

 

W celu promocji projektu, zostanie wykonany plakat informujący o wsparciu finansowym, nazwie projektu wraz z logotypem „ŁÓDZKIE PROMUJE”, który  będzie umieszczony w punktach informacyjnych Gminy Kocierzew Południowy oraz przed  salą OSP w Różycach.

 

Projekt lokalny pod nazwą: „Aktywne sołectwo- wspieranie rozwoju sołectwa Różyce” dotyczy w szczególności rzeczy trwałych, Dotowany zobowiązuje się do trwałego umieszczenia na tej rzeczy informacji o dofinansowaniu projektu przez Województwo Łódzkie. W tym celu oznaczone zostaną wszystkie zakupione w ramach projektu sprzęty, poprzez umieszczenie informacji: „Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego” wraz z umieszczeniem logotypu „ŁÓDZKIE PROMUJE”.

 

Odwiedź również stronę: http://www.lodzkie.pl/rolnictwo/dotacje-dla-gmin-projekty-w-so%C5%82ectwach/dotacje-w-roku-2017