Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /home/kocierzew/ftp/wp/gminakocierzew/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 492

Jesteś tutaj:

Autor: Justyna Bartczak

Więcej o Komunikat dot. urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych – wpis i aktualizacja danych

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że od 14 grudnia 2019 r. w  Unii Europejskiej obowiązuje nowe prawo w zakresie zdrowia roślin. Zwiększył się zakres rejestracji podmiotów zajmujących się m.in. uprawą, przemieszczaniem, obrotem,  importem i eksportem roślin i produktów roślinnych.

Podmioty, które dotychczas były wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przeszły do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, a ich numer wpisu do rejestru został poprzedzony znakiem „PL”.

Wszystkie podmioty wpisane do rejestru zobowiązane są do 14.03.2020 r. do złożenia aktualizacji w jednostce PIORiN. Obowiązek ten dotyczy również producentów ziemniaków.

Szczegółowe informacje można uzyskać: WIORiN w Łodzi (tel.42 633-99-72), Delegatura w Sieradzu (tel.43 827-11-60), Delegatura w  Skierniewicach (tel. 46 833-42-79), Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim (tel.44 646 68 62) lub w najbliższej jednostce PIORiN.

Druki wniosków o wpis i aktualizację oraz wykaz wszystkich jednostek PIORiN dostępne są na stronie www.piorin.gov.pl

Więcej o Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców

W dniu 22 sierpnia 2019 r. została ogłoszona ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579), która wprowadza szereg istotnych zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z nowelizacją tej ustawy w dniu 12 grudnia 2019 r. Rada Gminy Kocierzew Południowy podjęła uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. została zmieniona stawka opłat za gospodarowanie odpadami:

Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stawka opłaty wynosi:

 • 26,50 zł od osoby – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 53,00 zł od osoby – w przypadku gdy niezostanie wypełniony obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny,
 • w przypadku zadeklarowania przez właściciela w nowej deklaracji zagospodarowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych stawka, na podstawie uchwały Rady Gminy, ulega obniżeniu o 20,75% i wynosi 21,00 zł od osoby.

UWAGA!!! W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości, który chce być objęty zwolnieniem obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 24 stycznia 2020 r. w pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym wg ustalonego harmonogramu:

 1. do 10 stycznia 2020 r. – Boczki Chełmońskie, Gągolin Południowy, Gągolin Północny, Gągolin Zachodni, Jeziorko,
 2. 13-17 stycznia 2020 r. – Kocierzew Południowy, Kocierzew Północny, Konstantynów, Lenartów, Lipnice, Łaguszew, Osiek,
 3. 20-24 stycznia 2020 r. – Ostrowiec, Płaskocin, Różyce, Różyce-Żurawieniec, Sromów, Wejsce, Wicie.

Deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Druk deklaracji oraz wzór wypełnienia dostępny jest na stronie internetowej www.kocierzew.pl w zakładce Gospodarka odpadami/Wzór deklaracji i aktualne stawki oraz w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym.

Zmiana dotyczy również terminu i częstotliwości opłat. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r. uiszczać się będzie w systemie miesięcznym w kasie Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy podany przez urząd lub na nr konta 32 9288 1053 1300 0390 2000 0240 z dołu bez wezwania w terminach do 15 dnia następnego miesiąca za miesiące od stycznia do listopada, zaś za miesiąc grudzień do 31 grudnia.

Ważną sprawą jest również termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca – 14 dni,
 • w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
 • w przypadku śmierci mieszkańca – do 6 miesięcy od dnia zdarzenia.

Od 1 stycznia 2020 r. wywozem odpadów z nieruchomości zamieszkałych zajmować się będzie firma PreZero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno, tel. 24 254 29 87.

Prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do przekazywania odpadów komunalnych indywidualnie, na podstawie umowy z przedsiębiorcą.

Informacje dotyczące odbioru odpadów, aktualne harmonogramy odbioru odpadów oraz harmonogram składania deklaracji, druk deklaracji oraz wzór wypełnienia dostępne są na stronie internetowej www.kocierzew.pl w zakładce Gospodarka odpadami.

Kontakt: 
Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym
pok. nr 5 – Justyna Bartczak

tel. (46) 839 40 45
e-mail:
rolnictwo@kocierzew.pl

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury

W 2018 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

 1. od 1 lutego 2018r. do 29 lutego 2018 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez burmistrza pracownika Urzędu Miasta za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018r.
 2. od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez burmistrza pracownika urzędu miasta za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Więcej “Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”

Do góry