Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy z dniem 07.12.2021 r. przystąpiła do realizacji zadania:
„Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym”

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania: 55 135,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 49 585,00zł
Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 5 500,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kocierzew Południowy ze wsparciem finansowym w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Projekt

 Logo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy w dniu 07.12.2021 roku została podpisana umowa NR 653/EE/D/2021 na realizację zadania:
Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie.

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Całkowita wartość zadania: 41 226,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 36 836,00 zł
Wkład własny Stowarzyszenia : 4 390,00 zł

Na terenie naszej gminy Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Kocierzew Południowy zrealizowało projekt pt. „Zdrowo i aktywnie” – działania przeciwdziałające COVID-19 w Gminie Kocierzew Południowy”. Projekt realizowany był w ramach programu „Działaj Lokalnie” jako przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łowicka". Projekt miał na celu niwelację skutków pandemii wirusa CIVID-19,  wielomiesięcznego odizolowania, zdalnej nauki i postępujących wśród dzieci i młodzieży uzależnień od elektroniki.  W ramach projektu stowarzyszenie zakupiło namiot, który był  niezbędny do realizacji pikników, a którego stowarzyszenie nie posiadało. Namiot będzie wykorzystywany podczas wszystkich wydarzeń, jakie stowarzyszenie będzie organizować oraz podczas  np. festynów gminnych i dożynek gminnych, na których stowarzyszenie będzie mogło się zaprezentować.
W ramach projektu zostały zorganizowane 3 rodzinne pikniki sportowe: w dniu 25.07.2021 r. przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie, 08.08.2021 r. – przy Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym oraz 29.08.2021 r. – przy Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym. Miejsca te nie zostały wybrane przypadkowo, gdyż są one zlokalizowane w trzech różnych częściach gminy, co zapewniło dostęp wszystkich chętnych mieszkańców Projekt adresowany był dla całej społeczności, a udział nim był darmowy i otwarty. Pikniki były prowadzone przez animatora ze Studio Rampa, który kierował zabawą i konkursami, tak aby jak najwięcej osób wciągnęło się w rywalizację i zabawę Dla uczestników zabaw czekał mały poczęstunek dla uczestników pikników.

W dniu 5 lipca 2021 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy dotycząca przyznania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus” w kwocie 10.000,00 zł. Sołectwo Wicie realizuje projekt „ŚWIETLICA SERCEM WSI” polegający na zakupie stelaży do istniejących blatów z drewna sosnowego. Mieszkańcy samodzielnie zamontują stelaże, pomogą pomalować podkładem i polakierować blaty nowych stołów, co zaoszczędzi czas i pieniądze. Panie przygotują pokaz kulinarny z poczęstunkiem okazjonalnym oraz zaprezentują wyroby regionalne. Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Logotyp Wojewódzwto łódzkie Sołectwo na Plus