Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców

Powiększ obraz

W dniu 22 sierpnia 2019 r. została ogłoszona ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579), która wprowadza szereg istotnych zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z nowelizacją tej ustawy w dniu 12 grudnia 2019 r. Rada Gminy Kocierzew Południowy podjęła uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. została zmieniona stawka opłat za gospodarowanie odpadami:

Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stawka opłaty wynosi:

  • 26,50 zł od osoby – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 53,00 zł od osoby – w przypadku gdy niezostanie wypełniony obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny,
  • w przypadku zadeklarowania przez właściciela w nowej deklaracji zagospodarowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych stawka, na podstawie uchwały Rady Gminy, ulega obniżeniu o 20,75% i wynosi 21,00 zł od osoby.

UWAGA!!! W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości, który chce być objęty zwolnieniem obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 24 stycznia 2020 r. w pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym wg ustalonego harmonogramu:

  1. do 10 stycznia 2020 r. – Boczki Chełmońskie, Gągolin Południowy, Gągolin Północny, Gągolin Zachodni, Jeziorko,
  2. 13-17 stycznia 2020 r. – Kocierzew Południowy, Kocierzew Północny, Konstantynów, Lenartów, Lipnice, Łaguszew, Osiek,
  3. 20-24 stycznia 2020 r. – Ostrowiec, Płaskocin, Różyce, Różyce-Żurawieniec, Sromów, Wejsce, Wicie.

Deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Druk deklaracji oraz wzór wypełnienia dostępny jest na stronie internetowej www.kocierzew.pl w zakładce Gospodarka odpadami/Wzór deklaracji i aktualne stawki oraz w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym.

Zmiana dotyczy również terminu i częstotliwości opłat. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r. uiszczać się będzie w systemie miesięcznym w kasie Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy podany przez urząd lub na nr konta 32 9288 1053 1300 0390 2000 0240 z dołu bez wezwania w terminach do 15 dnia następnego miesiąca za miesiące od stycznia do listopada, zaś za miesiąc grudzień do 31 grudnia.

Ważną sprawą jest również termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca – 14 dni,
  • w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
  • w przypadku śmierci mieszkańca – do 6 miesięcy od dnia zdarzenia.

Od 1 stycznia 2020 r. wywozem odpadów z nieruchomości zamieszkałych zajmować się będzie firma PreZero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno, tel. 24 254 29 87.

Prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do przekazywania odpadów komunalnych indywidualnie, na podstawie umowy z przedsiębiorcą.

Informacje dotyczące odbioru odpadów, aktualne harmonogramy odbioru odpadów oraz harmonogram składania deklaracji, druk deklaracji oraz wzór wypełnienia dostępne są na stronie internetowej www.kocierzew.pl w zakładce Gospodarka odpadami.

Kontakt: 
Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym
pok. nr 5 – Justyna Bartczak

tel. (46) 839 40 45
e-mail:
rolnictwo@kocierzew.pl