Informacja dotycząca szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy

Wójt Gminy Kocierzew Południowy zawiadamia rolników o uruchomieniu procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych tegoroczną suszą.

Rolnicy, którzy ponieśli straty mogą składać wnioski o oszacowanie szkód przez gminną komisję w Urzędzie Gminy Kocierzew Południowy, pokój nr 5  w terminie od 09 lipca do 13 lipca 2018 roku w godzinach od 7³° do 14³°.

Szacowanie nastąpi wyłącznie dla upraw: zbóż jarych i ozimych, krzewy owocowe i rośliny strączkowe, które nie zostały jeszcze zebrane z pola.

Zgodnie z danymi opracowanymi przez System Monitoringu Suszy Rolniczej IUNG w  Puławach, na terenie Gminy Kocierzew Południowy szacowaniu podlegają uprawy na glebach lekkich ( piasek luźny, pylasty, gliniasty).

Wnioski dostępne są do pobrania w Urzędzie Gminy Kocierzew Południowy – korytarz dolny oraz w załącznikach poniżej.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach w 2018 r.
  2. Oświadczenie Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach.
  3. Wydruk złożonego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018 rok.

Załączniki:

  1. Wniosek rolnika o oszacowanie szkód (PDF, otwiera nowe okno)
  2. Oświadczenie nr 1 (PDF, otwiera nowe okno)
  3. Oświadczenie nr 2 (PDF, otwiera nowe okno)
  4. Przykład wypełnienia oświadczenia nr 1 (PDF, otwiera nowe okno)