Informacja o naborze na stanowisko młodszy bibliotekarz

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Kocierzewie Południowym

99-414 Kocierzew

 

                          NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZY BIBLIOTEKARZ

 

Stanowisko – młodszy bibliotekarz

Czas pracy – ½ etatu

Planowane zatrudnienie od  01.12.2018 roku.

Miejsce pracy: Filia Biblioteczna w Boczkach Chełmońskich

 

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie średnie bibliotekarskie  lub średnie (gotowość do podjęcia nauki w kierunku bibliotekarskim),

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych,

– biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

–  znajomość literatury i orientacja na rynku wydawniczym,

predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej (mile widziane doświadczenie w tym zakresie).

Wymagania dodatkowe:

– biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Office, atutem będzie umiejętność obsługi elektronicznych programów bibliotecznych,

– samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność działania w zespole,

– łatwość nawiązywania kontaktów społecznych i wysoka kultura osobista, odpowiedzialność oraz zaangażowanie,- mile widziany będzie staż pracy w instytucji kultury.

– skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki

– gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

– umiejętność pracy samodzielnej i w zespole

–  ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń związanych z pracą w bibliotece

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

ewidencjonowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych,

– udzielanie informacji w oparciu o warsztat informacyjno-bibliograficzny biblioteki,

– diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych lokalnej społeczności,

– organizowanie różnych form pracy z czytelnikami, w tym zajęć edukacyjnych.

–  prowadzenie statystyki i dokumentacji bibliotecznej, udział w inwentaryzacji zbiorów

– obsługa Czytelni Internetowej (ksero, stanowiska komputerowe)

– organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa

– udział w inwentaryzacji zbiorów

–  sporządzanie sprawozdawczości bibliotecznej

 

Wymagane dokumenty:

– życiorys (CV), podanie o przyjęcie do pracy

– uwierzytelnione kopie świadectw pracy

– uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

– uwierzytelnione kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 t.j.)

– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym, 99-414 Kocierzew , Kocierzew Południowy 80, w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2018 r. (do godz. 12.00). Dokumenty powinny się znajdować w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem “Nabór na stanowisko bibliotekarza”. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów drogą elektroniczną.

 

Uwagi końcowe:

– W wyniku analizy otrzymanych dokumentów, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu

– Kontaktować będziemy się telefonicznie z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, którzy zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej

– Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny

 

 

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym

Hanna Samek

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu: realizacji procesu rekrutacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym.

 

…..………………………………..

(data, podpis)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym (Kocierzew Południowy 80, 99-414 Kocierzew, telefon kontaktowy: 46 838 48 78).
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: kontakt@iszd.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  realizacji procesu rekrutacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  – żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  – cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest: brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym.

  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Uwagi końcowe:

– W wyniku analizy otrzymanych dokumentów, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu

– Kontaktować będziemy się telefonicznie z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, którzy zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej

– Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny