Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii do posiadaczy zwierząt dokonujących uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny

Opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r., w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370).

  

Na terenie gospodarstwa, na użytek własny można dokonać uboju trzody chlewnej, owiec, kóz, drobiu, zajęczaków oraz cieląt do 6 m-ca życia.

   

Ubojowi można poddawać zwierzęta zdrowe, nie podlegające ograniczeniom z powodu podejrzewania lub stwierdzenia chorób zakaźnych zwierząt, oraz po upływie okresów karencji określonych dla użytych produktów leczniczych, a także przy zachowaniu przepisów o ochronie zwierząt (humanitarny ubój) oraz przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Ubój zwierząt gospodarskich przeprowadza się w warunkach zapobiegania zanieczyszczeniu mięsa i niezwłocznie po przybyciu zwierząt do gospodarstwa w którym ubijane są zwierzęta oraz w izolacji od pomieszczeń, w których utrzymywane są inne zwierzęta gospodarskie.

  

Podmiot prowadzący ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw na użytek własny powinien figurować w Rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu i musi prowadzić ewidencję zwierząt poddanych ubojowi i przechowywać ją przez okres 3 lat.

  

Ewidencja zawiera:

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania
 • adres posiadacza zwierząt poddanych ubojowi
 • adres gospodarstwa, z którego pochodziły zwierzęta, jeżeli jest inny niż adres posiadacza zwierzęcia
 • liczbę zwierząt poddanych ubojowi
 • nr identyfikacyjny zwierząt poddanych ubojowi, jeżeli z przepisów wynika obowiązek znakowania
 • data uboju
 • imię i nazwisko, adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju
 • adres posiadacza zwierząt

 

W gospodarstwie, w którym dokonuje się uboju powinny być miejsca lub pomieszczenia przeznaczone do ogłuszania, wykrawania i wytrzewienia zwierząt oraz przechowywania produktów ubocznych pochodzących od zwierząt dostarczających materiału szczególnego ryzyka kat. 1 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1069/2009/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie Nr 1774/2002/WE. Materiał szczególnego ryzyka powinien być odejmowany na poszczególnych etapach procesu ubojowego i umieszczany w szczelnych i trwale oznakowanych pojemnikach i przekazywany do podmiotu zajmującego się odbiorem odpadów pochodzenia zwierzęcego i zwierząt padłych.

 

UBÓJ TRZODY CHLEWNEJ, NUTRII ORAZ BADANIE DZIKÓW ODSTRZELONYCH

  

Posiadacz świń, co najmniej 24 godz. przed ubojem składa Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii informację o zamiarze dokonania uboju w/g załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 październik a 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370).

  

Powiadomienie zawiera dane posiadacza trzody chlewnej lub podmiotu prowadzącego gospodarstwo ubijające trzodę chlewną z innych gospodarstw, liczbę zwierząt, termin uboju, nazwisko ubojowca wykwalifikowanego, dane kontaktowe: nr telefonu informującego oraz informację zgłoszeniową o badaniu poubojowym.

  

Bezwzględnie obowiązkowe jest badanie na włośnie mięśnia świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięsa dzików odstrzelonych. Posiadacz zwierzęcia może zgłosić całą sztukę do badania lub może sam pobrać próbki do badania, które dostarczy do urzędowego lekarza weterynarii a sposób pobierania określa załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 październik a 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370).

  

Nie wolno spożywać ani przetwarzać mięsa świń nutrii i dzików odstrzelonych przed uzyskaniem zaświadczenia o przeprowadzeniu badania na włośnie.

  

Jeśli mięso badano na włośnie metodą trychinoskopii kompresowej a nie metodą wytrawiania spożywanie jego podlega ograniczeniom:

 • przed spożyciem powinno zostać poddane obróbce cieplnej  zapewniającej podgrzanie mięsa do temperatury wynoszącej co najmniej 71°C;
 • nie powinno być wykorzystywane do przygotowania potraw na grillu lub w kuchence mikrofalowej.

Wyżej wymienione ograniczenia są podawane w zaświadczeniach o badaniu mięsa.

  

UBÓJ CIELĄT OWIEC I KÓZ

   

Posiadacz w/w zwierząt, co najmniej 24 godziny przed ubojem zobowiązany jest przekazać Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju wg załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 październik a 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370).

   

Powiadomienie zawiera oprócz danych dotyczących posiadacza zwierzęcia i danych dotyczących ubijanych zwierząt, informację o zgłoszeniu mięsa do badania poubojowego oraz deklarację o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka pochodzącego od ubijanych zwierząt zgodnie z rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i rady Nr 1069/2009/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie Nr 1774/2002/WE oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 999/2001/WE z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii.

   

Materiał szczególnego ryzyka z uwagi na zapobieganie BSE u zwierząt stanowią:

 • u cieląt: migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy oraz krezka, stałe odpady powstałe przy uboju i obróbce poubojowej mającej kontakt z materiałem szczególnego ryzyka;
 • u owiec i kóz:
  • u zwierząt w każdym wieku; śledziona i jelito biodrowe, stałe odpady mające kontakt z matriałem szczególnego ryzyka;
  • u zwierząt w wieku powyżej 12 m-cy życia: czaszka zawierająca mózg oraz oczy, migdałki i rdzeń kręgowy

Poubojowe urzędowe badanie mięsa przeprowadza wyznaczony do tego lekarz weterynarii. Materiał szczególnego ryzyka musi być odebrany po zgłoszeniu posiadacza do podmiotu wyznaczonego do odbioru ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 1 oraz zwierząt padłych, za potwierdzeniem odbioru przez wystawienie dokumentu handlowego przez PPH HETMAN (tel. (24) 282 16 53).

  

Po zbadaniu i mięsa, urzędowy lekarz weterynarii wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badania poubojowym i uznaniu mięsa za zdatne do spożycia. Jeśli w wyniku badania mięso zostanie uznane za nie nadające się do spożycia, urzędowy lekarz weterynarii wydaje decyzję o uznaniu mięsa za niezdatne do spożycia i określa sposób postępowania z tym mięsem.

  

Badania poubojowe cieląt do 6 miesiąca, owiec i kóz nie jest obowiązkowe, ale zagospodarowanie materiału szczególnego ryzyka jest bezwzględnie obowiązkowe i musi być ewidencjonowane w książce rejestracji.

  

Wyznaczeni urzędowi lekarze weterynarii do nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed- i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz badania zwierząt łownych na terenie powiatu łowickiego:

 • lek. wet. Czesław Ceglarek Sobota, Plac Zawiszy czarnego 18, 99-423 Bielawy, tel. kont. 604 802 000
 • lek. wet. Rafał Ulanowski Łowicz, ul. Kolejowa 1, 99-400 Łowicz, tel. kont. 509 837 702

  

Załączniki: