Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent do spraw administracyjnych

Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

  1. posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej, lub być obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;
  2. posiadać wykształcenie – minimum średnie;
  3. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
  5. posiadać nieposzlakowaną opinię;
  6. posiadać wysoką kulturę osobistą;
  7. umieć posługiwać się przepisami prawa, w tym z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego;
  8. posiadać staż pracy – wskazany staż pracy w administracji samorządowej;
  9. stan zdrowia kandydata, musi pozwalać na zatrudnienie na stanowisku referenta do spraw administracyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym;
  10. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Ogłoszenie o naborze oraz zawarty w nim kwestionariusz osobowy, niezbędne oświadczenia, w tym klauzula informacyjna, znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym, pod wskazanym linkiem: http://kocierzewpoludniowy.bipst.pl/Article/id,2622.html