Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Główny Urząd StatystycznyZgodnie Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 21 września 2018r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017r., przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017r. 3399 zł.

Miesięczna wartość 1 ha przeliczeniowego wynosi zatem 283,25 zł.

Sposób obliczania dochodu do świadczeń wychowawczych na okres świadczeniowy 2018/2019, w przypadku osiągania dochodu wyłącznie z gospodarstwa rolnego

((liczba posiadanych ha przel. w 2017r. x 283,25 zł x 12*)/12)/liczba członków rodziny ≤ 800 zł lub 1200 zł**

* – jeżeli rolnik w 2017r. posiadał gospodarstwo rolne niepełny rok, wówczas zamiast liczby 12 należy przyjąć faktyczną liczbę miesięcy, w których rolnik był posiadaczem gospodarstwa rolnego

** – kryterium dochodowe 1200 zł dotyczy osób, których członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne