Od malucha do zucha

pokl prędkość

Projekt pt. „Od malucha do zucha”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gmina Kocierzew Południowy od 01.01.2013 r. realizuje projekt pt. „Od malucha do zucha” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Cel główny projektu:
Cel główny projektu to zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego 26 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Kocierzew Południowy poprzez  wygenerowanie dodatkowych miejsc w istniejącym punkcie przedszkolnym w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2014 roku.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Wzrost liczby dzieci pochodzących z północnej części Gminy korzystających z edukacji przedszkolnej o 26 osób w okresie realizacji poprzez otwarcie 2 filii przedszkola.

  2. Wzrost umiejętności 26 dzieci w zakresie edukacji przedszkolnej zgodnie z podstawą programową w okresie realizacji projektu poprzez ich udział w zajęciach dydaktycznych.

  3. Wzrost wiedzy w zakresie edukacji przedszkolnej wśród 26 rodziców w okresie realizacji projektu poprzez objęcie ich dzieci wsparciem w ramach projektu.

  4. Stworzenie warunków i miejsca do wyrównania szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat z północnej części Gminy poprzez adaptację 2 sal.

  5. Nabycie dodatkowych umiejętności z zakresu poprawnej wymowy i znajomości języka obcego wśród 26 dzieci w okresie realizacji projektu poprzez organizację zajęć specjalistycznych.

W ramach projektu „Od malucha do zucha” w Punkcie Przedszkolnym przy Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym w filii w Gągolinie Południowym i w filii w Łaguszewie realizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia z języka angielskiego
  • zajęcia logopedyczne

Biuro projektu:
Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym
Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew

Więcej informacji:
Tel. (46) 838 48 26, (46) 839 40 56