Podział nieruchomości na podstawie art. 95 niezależnie od ustaleń planu miejscowego

Wymagane Dokumenty
 1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów),
 2. Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków),
 3. Kopia mapy katastralnej (wydruk z mapy ewidencyjnej),
 4. Protokół przyjęcia granic nieruchomości,
 5. Wykaz zmian gruntowych,
 6. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu jest inne niż w księdze wieczystej,
 7. Mapa z projektem podziału nieruchomości.

Dokumenty wymagane opcjonalnie:

 1. Pozwolenie konserwatora zabytków na podział nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest  wpisana do rejestru zabytków.
Opłaty
Zwolnione z opłaty skarbowej.
Miejsce złożenia wniosku
 • Urząd Gminy w Kocierzewie Południowy, Kocierzew Południowy 83,
  99-414 Kocierzew – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • ePUAP: skrytka/xda262em1t/
Osoba odpowiedzialna

Inspektor Justyna Bartczak
pokój nr 5
Tel. (46) 839 40 45
E-mail: rolnictwo@kocierzew.pl

Termin odpowiedzi
 1. Jeden miesiąc od momentu otrzymania kompletnego wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania.
 2. Dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r. poz. 65, z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 256 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).