Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy

PR UM

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt:
Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
II oś Priorytetowa – „Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”
Działanie II.1 – „Gospodarka wodno-ściekowa”

Projekt polega na budowie Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie całej gminy Kocierzew Południowy. W wyniku realizacji projektu powstanie 463 przydomowych oczyszczalni. Planuje się budowę Przydomowych Oczyszczalni Ścieków typu biologicznego – z wykorzystaniem osadu czynnego.

Główny cel projektu: „poprawa stanu środowiska naturalnego w województwie łódzkim, a dzięki temu poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu”.

Kwota dofinansowania: 7.184.188,22 zł (85%)

Biuro projektu:
Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym
Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew


Informacje nt. Systemowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ->