Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /home/kocierzew/ftp/wp/gminakocierzew/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 492

Jesteś tutaj:

Tag: wniosek

WYDAWANIE WYPISU I WYRYSU Z OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Opłata skarbowa:
 • za wydanie wypisu: 30 zł,
 • za wydanie wyrysu: 50 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym: 34 9288 1053 1300 0390 2000 0010 (tytułem: wydania wypisu/wyrysu z mpzp) lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym.

Miejsce złożenia wniosku:
 • Sekretariat Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowy, Kocierzew Południowy 83,
  99-414 Kocierzew, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • E-mail: sekretariat@kocierzewpoludniowy.bipst.pl,
 • ePUAP: skrytka/xda262em1t/
Osoba odpowiedzialna:

Inspektor Andrzej Wojtyś
pokój nr 5
Tel. (46) 839 40 45
E-mail: budownictwo@kocierzewpoludniowy.bipst.pl

Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca.

Załączniki:
 1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z mpzp (WORD, otwiera nowe okno)

 

Informacja dla mieszkańców

Wójt Gminy Kocierzew Południowy informuje, że do 15.02.2019 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące bezpłatnego odbioru odpadów zawierających azbest, które zostały zdemontowane i zalegają na posesjach położonych na terenie Gminy.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W celu zakwalifikowania do projektu właściciel nieruchomości musi złożyć wniosek stanowiący załącznik do „Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy”.

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku należy przygotować numer ewidencyjny działki, na której zgromadzony jest azbest oraz ilości wyrobów zawierających azbest w m2.

Wniosek oraz regulamin można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym w pokoju nr 2.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 46 839 40 56.

Załączniki

 1. WNIOSEK MIESZKAŃCA
 2. Formularz rolnik
 3. Formularz przedsiębiorca

O zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego:

 • w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.,
 • w przypadku gruntów dzierżawionych należy załączyć umowy dzierżawy.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie:

86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

   

Pieniądze wypłacane będą, po otrzymaniu środków finansowych z Łódzkiego Urzędu wojewódzkiego w Łodzi. Z uwagi na fakt, że nie można dokładnie określić terminu otrzymania środków finansowych, proszę we wniosku wskazać bank i numer konta, na który zostaną przekazane pieniądze.

  

Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 7, tel. (46) 839 40 51

  

Załączniki:

MRiRW Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2016 r.

 

Do góry