USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY W 2017 ROKU

Gmina Kocierzew Południowy z dniem 18.08.2017 r. przystąpiła do realizacji Zadania:

„USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY W 2017 ROKU”

 

Zadani jest dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

  • Całkowita wartość Zadania: 23 630,29 zł.
  • Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 18 904,00 zł. (tj. 80% kosztów kwalifikowalnych Zadania)
  • Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 4 726,29 zł

 

Zakres rzeczowy Zadania polega na usunięciu wyrobów zawierających azbest- zebranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości 93,504 Mg z 29 posesji na terenie Gminy Kocierzew Południowy.

 

Efekty ekologiczne planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji Zadania to unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z 29 posesji. Będzie to skutkowało zmniejszeniem zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywołanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

 

Planowany termin zakończenia realizacji Zadania 02.10.2017 r.

 

Projekt „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy w 2017 roku” współfinansowany  ze środków WFOŚiGW w Łodzi.