Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Kocierzew Południowy przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Kocierzew Południowy przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.2147 z poźn. zm.)  oraz wykonaniu Uchwały Nr XXXIX/215/18 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Wiciu, Wójt Gminy Kocierzew Południowy podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać n/w nieruchomość:

Numer działki i miejsce położenia Powierzchnia działki w ha Numer Księgi Wieczystej Opis nieruchomości Cena w zł
39 Wicie 0,45 ha LD10/00022967/2 Nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości Wicie, w otoczeniu terenów zabudowy zagrodowej. Dojazd do nieruchomości stanowi droga gminna o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona jest w odległości 12 km. od Łowicza.

Na nieruchomości znajdują się ruiny po zabudowaniach oraz szopa drewniana w złym stanie technicznym. Nieruchomość jest częściowo porośnięta drzewostanem

w wieku 20-25 letnim. Nieruchomość posiada możliwość przyłączenia się do sieci energii elektrycznej i sieci wodociągowej.

39 000,00

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem RMu.19,14 zabudowa rolnicza z usługami.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski do tutejszego Urzędu Gminy o jej nabycie w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kocierzew Południowy tj. od dnia 28 czerwca 2018 r. do dnia 9 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kocierzew Południowy, pokój nr 5, telefon (46) 839 40 45, w godzinach 7:00-15:00.