Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), każda gmina zobowiązana jest do  sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wobec powyższego prosimy wszystkich właścicieli budynków mieszkalnych o  dokładne wypełnienie Ankiety w terminie do końca grudnia 2022 r. Druk ankiety dostępny jest: w Urzędzie Gminy Kocierzew Południowy (pokój nr 5), na stronie internetowej gminy: www.kocierzew.pl (zakładka załatw sprawę - gospodarka odpadami - ewidencja zbiorników bezodpływowych) lub u sołtysa.
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.),  każdy właściciel nieruchomości posiadający przydomową oczyszczalnie ścieków lub zbiornik bezodpływowy (szambo), zobowiązany jest do  podpisania umowy z firmą prowadzącą działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i  transporcie nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kocierzew Południowy. Ponadto właściciel nieruchomości zobowiązany jest posiadać dokumenty potwierdzające opłatę za wywóz nieczystości.

Ankieta - Ewidencja zbiorników bezodpływowych