Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 2. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 3. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. 107 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 2. 53,50 zł - opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem lub terminu zezwolenia (tj. 50 % stawki określonej od zezwolenia).
 3. 10 zł - decyzja inna, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
 4. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 5. 5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - w przypadku dokonania takiej czynności.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 1. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym: 34 9288 1053 1300 0390 2000 0010,
 2. w kasie urzędu gminy.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowy
Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, lub ePUAP

Osoba obsługująca sprawę

Justyna Bartczak

inspektor

46 839 40 45
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pokój nr 5

Termin odpowiedzi

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą  Prawo przedsiębiorców:

 1. do 1 miesiąca,
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku (art. 32 ust. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 r., poz. 1000, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, z późn. zm.).
 • Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXII/1867/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezpyłowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r., poz. 13515).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576).

Pliki do pobrania

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2. Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne