Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 K.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz:
  • obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,
  • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostały przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
 3. Mapa, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, obejmującym:
  • obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,
  • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostały przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem,

   wraz z wyznaczoną odległością 100 m od granic przewidywanego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

   Mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o którym mowa w pkt 2.

 4. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 62a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego.  Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów – kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 5. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:
  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko podpisuje autor, a w przypadku gdy jego wykonawcą jest zespół autorów – kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia raportu. Do raportu należy dołączyć oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ww. ustawy.
   W przypadku, gdy wnioskodawca występuje o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ww. ustawy – kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 62a ww. ustawy,
 6. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar:
  • obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,
  • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostały przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem,

  z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 nie wymaga się dołączenia niniejszego dokumentu. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia wypisu z rejestru gruntu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.

 7. Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
  • przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu,
  • działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska lub
  • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
 8. W przypadku przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz innych przedsiębiorców, planujących budowę, przebudowę lub znaczną modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej, analizę kosztów i korzyści budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji tej jednostki lub sieci ciepłowniczej, lub sieci chłodniczej, mającą na celu określenie najbardziej efektywnych pod względem zasobów oraz opłacalnych rozwiązań umożliwiających spełnienie wymogów w zakresie ogrzewania i chłodzenia, zwaną „analizą kosztów i korzyści”, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 755, z późn. zm.).
 9. W przypadku uzyskania, w trakcie postępowania administracyjnego, postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawierający dane określone w ww. postanowieniu. Raport przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.
 10. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej:
  • za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
Opłaty

205 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. ,
17 zł – opłata skarbowa za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym: 34 9288 1053 1300 0390 2000 0010 (tytułem: wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym.

Miejsce złożenia wniosku
 • Urząd Gminy w Kocierzewie Południowy, Kocierzew Południowy 83,
  99-414 Kocierzew – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • ePUAP: skrytka/xda262em1t/
Osoba odpowiedzialna

Inspektor Justyna Bartczak
pokój nr 5
Tel. (46) 839 40 45
E-mail: rolnictwo@kocierzew.pl

Termin odpowiedzi

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • do 1 miesiąca (*),
 • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych(*),

* Art. 35 § 5 Kpa. Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Kocierzew Południowy, przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za jego pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256),
 2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).