Wydawanie dowodów osobistych

Wydawanie dowodów osobistych

Informacje ogólne

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:

  • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni,
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską,
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władza rodzicielską,
  • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostępna jest również elektroniczna wersja usługi: Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedająca się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby (art. 26 ust. 1 ustawy).

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Wymagania formalne

1 aktualna fotografia odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

Fotografia winna być kolorowa o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami (po przedstawieniu orzeczenia o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r., poz. 777 i 935), a osoba nosząca nakrycie głowy  zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny (po przedstawieniu zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej).

W uzasadnionych przepadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Fotografia dołączana do wniosku składanego w formie papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi opisane wyżej.

Uwaga:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło na platformie ePUAP2 www.ePUAP.gov.pl centralną usługę, z użyciem której można załatwić w drodze elektronicznej sprawę związaną ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego.

W celu skorzystania z ww. usługi niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP (loginu i hasła) które służą do zalogowania się na stronie oraz podpisywania przesyłanych do urzędu dokumentów.

Instrukcja założenia konta na tej platformie znajduje się na stronie www.ePUAP.gov.pl

W celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego na stronie ePUAP2 należy odszukać: w Katalogu spraw/Sprawy obywatelskie/dokumenty tożsamości usługę o nazwie Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego, następnie zalogować się portal ePUAP2, wypełnić znajdujący się tam Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego i przesłać go do organu dowolnej gminy.

Wysokość opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc

Forma załatwienia sprawy:

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek został złożony w trybie art. 26 ust. 1 odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.

Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

Miejsce złożenia dokumentów:

W przypadku składania wniosku w wersji papierowej: pokój nr 14 w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym, tel. (46) 839 40 54.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212 ze zm.).