Zawarcie małżeństwa

NIEZBĘDNY FORMULARZ:

Zapewnienie złożone przed kierownikiem USC przez nupturientów i oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Ważny dokument tożsamości osób zamierzających zawrzeć małżeństwo (dowód osobisty lub paszport).
 2. Cudzoziemiec składa:
  • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
  • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo,
  • jeżeli cudzoziemiec napotyka trudności w zdobyciu przedmiotowego dokumentu, należy przedłożyć postanowienie sądu zwalniające cudzoziemca z przedłożenia tego dokumentu.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

Opłata skarbowa: 84,00 zł – za sporządzenie aktu małżeństwa (cywilnego bądź
wyznaniowego).

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • przyjęcie oświadczeń od nupturientów,
 • sporządzenie aktu i wydanie odpisu,
 • przyjęcie w ustawowym terminie zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o
 • wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego – sporządzenie

MIEJSCE ORAZ OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY :

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowy, Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew

Zastępca Kierownika USC Grażyna Kazimierczak
pokój nr 14
Tel. (46) 839 40 54
E-mail: usc@kocierzewpoludniowy.bipst.pl

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 76-79 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).