Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

O zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego:

  • w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.,
  • w przypadku gruntów dzierżawionych należy załączyć umowy dzierżawy.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie:

86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

   

Pieniądze wypłacane będą, po otrzymaniu środków finansowych z Łódzkiego Urzędu wojewódzkiego w Łodzi. Z uwagi na fakt, że nie można dokładnie określić terminu otrzymania środków finansowych, proszę we wniosku wskazać bank i numer konta, na który zostaną przekazane pieniądze.

  

Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 7, tel. (46) 839 40 51

  

Załączniki:

MRiRW Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2016 r.